Đề Tài Khoa Học

Từ khóa
Từ ngày
Đến ngày
Xếp loại
Đơn vị quản lý
Lĩnh vực


STT Tên đề tài Phân loại Năm nghiên cứu Xếp loại Đơn vị quản lý Lĩnh vực
1 Phòng, chống tham nhũng từ việc hoạch định chính sách trong hoạt động khoáng sản Cấp bộ 2012 Xuất sắc Thanh tra Chính phủ Phòng chống tham nhũng
2 Một số vấn đề về quản lý nhà nước trong phòng, chống tham nhũng Cấp bộ 2012 Xuất sắc Thanh tra Chính phủ Phòng chống tham nhũng
3 Đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của Trường Cán bộ Thanh tra Cấp bộ 2012 Xuất sắc Thanh tra Chính phủ Thanh tra
4 Cơ sở khoa học của việc hoàn thiện hệ thống quy định nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp Cơ sở 2011 Xuất sắc Thanh tra Chính phủ Phòng chống tham nhũng
5 Một số giải pháp phòng, chống tham nhũng trong hoạt động Thanh tra Cấp Cơ sở 2011 Xuất sắc Thanh tra Chính phủ Phòng chống tham nhũng
6 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện cơ chế xử lý đơn thư của Thanh tra Chính phủ Cấp Cơ sở 2011 Xuất sắc Thanh tra Chính phủ Khiếu nại tố cáo
7 Trách nhiệm chứng minh trong giải quyết vụ việc khiếu nại hành chính Cấp Cơ sở 2011 Xuất sắc Thanh tra Chính phủ Khiếu nại tố cáo
8 Vai trò của luật sư trong giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay Cấp Cơ sở 2011 Xuất sắc Thanh tra Chính phủ Khiếu nại tố cáo
9 Cơ sở khoa học của việc xây dựng Chuẩn mực thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Thanh tra Cấp Cơ sở 2011 Xuất sắc Thanh tra Chính phủ Thanh tra
10 Vai trò của cơ quan thanh tra trong việc xác định bồi thường thiệt hại do quyết định hành chính và hành vi hành chính gây ra Cấp Cơ sở 2011 Xuất sắc Thanh tra Chính phủ Khiếu nại tố cáo