MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Chi tiết đề tài khoa học
Thông tin Nội dung tóm tắt
Mã đề tài ĐTCB A04-2012
Tên đề tài Một số vấn đề về quản lý nhà nước trong phòng, chống tham nhũng
Phân loại Cấp bộ
Đơn vị quản lý Thanh tra Chính phủ
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
Xếp loại Xuất sắc
Năm nghiên cứu 2012
Chủ nhiệm đề tài

Ngô Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng – Thanh tra Chính phủ

Nội dung tóm tắt