TRÁCH NHIỆM CHỨNG MINH TRONG GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH

Chi tiết đề tài khoa học
Thông tin Nội dung tóm tắt
Mã đề tài KNTC04-2011
Tên đề tài Trách nhiệm chứng minh trong giải quyết vụ việc khiếu nại hành chính
Phân loại Cấp Cơ sở
Đơn vị quản lý Thanh tra Chính phủ
Lĩnh vực Khiếu nại tố cáo
Xếp loại Xuất sắc
Năm nghiên cứu 2011
Chủ nhiệm đề tài

ThS. Trần Văn Long - Phó Phòng Thông tin, tư liệu và thư viện - Viện Khoa học Thanh tra 

Nội dung tóm tắt