VAI TRÒ CỦA CƠ QUAN THANH TRA TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH GÂY RA

Chi tiết đề tài khoa học
Thông tin Nội dung tóm tắt
Mã đề tài KNTC07-2011
Tên đề tài Vai trò của cơ quan thanh tra trong việc xác định bồi thường thiệt hại do quyết định hành chính và hành vi hành chính gây ra
Phân loại Cấp Cơ sở
Đơn vị quản lý Thanh tra Chính phủ
Lĩnh vực Khiếu nại tố cáo
Xếp loại Xuất sắc
Năm nghiên cứu 2011
Chủ nhiệm đề tài

ThS. Tạ Thu Thuỷ - Phòng Nghiên cứu khoa học - Viện Khoa học Thanh tra 

Nội dung tóm tắt