VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH HIỆN NAY

Chi tiết đề tài khoa học
Thông tin Nội dung tóm tắt
Mã đề tài KNTC05-2011
Tên đề tài Vai trò của luật sư trong giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay
Phân loại Cấp Cơ sở
Đơn vị quản lý Thanh tra Chính phủ
Lĩnh vực Khiếu nại tố cáo
Xếp loại Xuất sắc
Năm nghiên cứu 2011
Chủ nhiệm đề tài

ThS. Nguyễn Sỹ Giao - Phòng Thông tin, tư liệu và thư viện - Viện Khoa học Thanh tra

Nội dung tóm tắt