THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ XỬ LÝ ĐƠN THƯ CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ

Chi tiết đề tài khoa học
Thông tin Nội dung tóm tắt
Mã đề tài KNTC03-2011
Tên đề tài Thực trạng và giải pháp hoàn thiện cơ chế xử lý đơn thư của Thanh tra Chính phủ
Phân loại Cấp Cơ sở
Đơn vị quản lý Thanh tra Chính phủ
Lĩnh vực Khiếu nại tố cáo
Xếp loại Xuất sắc
Năm nghiên cứu 2011
Chủ nhiệm đề tài

TS. Ngô Đại Tuấn - Phó Chánh Văn phòng - Văn phòng Thanh tra Chính phủ 

Nội dung tóm tắt