CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUY ĐỊNH NGHIỆP VỤ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Chi tiết đề tài khoa học
Thông tin Nội dung tóm tắt
Mã đề tài KNTC01-2011
Tên đề tài Cơ sở khoa học của việc hoàn thiện hệ thống quy định nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo
Phân loại Cấp Cơ sở
Đơn vị quản lý Thanh tra Chính phủ
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
Xếp loại Xuất sắc
Năm nghiên cứu 2011
Chủ nhiệm đề tài

ThS. Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng khoa nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo - Trường Cán bộ Thanh tra 

Nội dung tóm tắt