CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG CHUẨN MỰC THANH TRA TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN LUẬT THANH TRA

Chi tiết đề tài khoa học
Thông tin Nội dung tóm tắt
Mã đề tài KNTC06-2011
Tên đề tài Cơ sở khoa học của việc xây dựng Chuẩn mực thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Thanh tra
Phân loại Cấp Cơ sở
Đơn vị quản lý Thanh tra Chính phủ
Lĩnh vực Thanh tra
Xếp loại Xuất sắc
Năm nghiên cứu 2011
Chủ nhiệm đề tài

ThS. Phạm Thị Huệ - Phòng Tổng hợp - Quản trị - Viện Khoa học Thanh tra 

Nội dung tóm tắt