ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA

Chi tiết đề tài khoa học
Thông tin Nội dung tóm tắt
Mã đề tài ĐTCB A05-2012
Tên đề tài Đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của Trường Cán bộ Thanh tra
Phân loại Cấp bộ
Đơn vị quản lý Thanh tra Chính phủ
Lĩnh vực Thanh tra
Xếp loại Xuất sắc
Năm nghiên cứu 2012
Chủ nhiệm đề tài

Nguyễn Thanh Hải - Hiệu trưởng, Trường Cán bộ Thanh tra

Nội dung tóm tắt