PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TỪ VIỆC HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

Chi tiết đề tài khoa học
Thông tin Nội dung tóm tắt
Mã đề tài ĐTCB A03-2012
Tên đề tài Phòng, chống tham nhũng từ việc hoạch định chính sách trong hoạt động khoáng sản
Phân loại Cấp bộ
Đơn vị quản lý Thanh tra Chính phủ
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
Xếp loại Xuất sắc
Năm nghiên cứu 2012
Chủ nhiệm đề tài

TS. Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm thông tin khoa học, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Nội dung tóm tắt