Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp lam việc tại Trường Cán bộ Thanh tra năm 2022

27/07/2022

Ngày 22/7/2022, Trường Cán bộ Thanh tra đã có Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp lam việc tại Trường Cán bộ Thanh tra năm 2022.

Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO