Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tài liệu Hội nghị tuyên tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành

22/03/2024

Tài liệu Hội nghị tuyên tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Toàn văn tài liệu Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO