Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021

03/02/2023

Báo cáo kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021.

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản quy định chi tiết thi hành, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức rà soát, đánh giá và tổng hợp kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021.

Toàn văn báo cáo kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021 có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO