Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025

02/12/2020

Ngày 02/12/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Chỉ thị số 2100/CT-TTCP về việc phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025.

Toàn văn Chỉ thị có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO