Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đề xuất đề tài khoa học năm 2024

03/02/2023

Ngày 02/02/2023, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra đã có Văn bản thông báo về việc đề xuất đề tài khoa học năm 2024.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO