LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

STT Các dự thảo lấy ý kiến Từ ngày Đến ngày Tải về Xem góp ý Gửi góp ý
41 Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập 05/09/2013 05/05/2020
42 Góp ý Dự thảo Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo 15/03/2013 05/05/2020
43 Dự thảo Luật đất đai sửa đổi 12/03/2013 05/05/2020
44 Chính thức công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 21/02/2013 05/05/2020
45 Đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập 06/02/2013 05/05/2020
46 Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng 25/01/2013 05/05/2020
47 Dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn về thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về tố cáo 17/01/2013 05/05/2020
48 Dự thảo Luật tiếp công dân 15/11/2012 05/05/2020
49 Dự thảo Đề án tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012-2016 15/11/2012 05/05/2020
50 Dự thảo Thông tư quy định về việc soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ 13/11/2012 05/05/2020