Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo kết quả thẩm định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các vụ cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ

18/01/2022

Ngày 06/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã ban hành báo cáo kết quả thẩm định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các vụ cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

Toàn văn báo cáo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO