Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tổng kết công tác thi đua, bình xét khen thưởng năm 2020

25/11/2020

Ngày 25/11/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 2038/TTCP-TCCB và Văn bản số 2039/TTCP-TCCB về việc tổng kết công tác thi đua, bình xét khen thưởng năm 2020.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO