Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 của Tạp chí Thanh tra

Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:

VIDEO