Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tổ chức kỳ thi nâng ngạch Thanh tra viên cao cấp năm 2023

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:

VIDEO