Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Danh sách đề nghị xét tặng Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân năm 2023

13/06/2024

Thực hiện Khoản 2 Điều 46, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Cổng Thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ đăng tải danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen cao năm 2023.

Toàn văn Danh sách có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO