Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông cáo báo chí kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý III và kế hoạch công tác Quý IV năm 2020

09/10/2020

Ngày 08/10/2020, Thanh tra Chính phủ đã có thông cáo báo chí kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý III và kế hoạch công tác Quý IV năm 2020.

Toàn văn Thông cáo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO