Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 7/2023

08/08/2023

Ngày 8/8, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ (TTCP), Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chủ trì cuộc họp giao ban cấp vụ công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy, Đặng Công Huẩn, Dương Quốc Huy, Thủ trưởng các vụ, cục, đơn vị, Trưởng các đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.

Báo cáo tại hội nghị giao ban cho thấy, trong tháng 7, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chủ trì nhiều cuộc họp, hội nghị về công tác cán bộ, xây dựng thể chế, cho ý kiến dự thảo kết luận thanh tra đối với một số cuộc thanh tra và nhiều nội dung quan trọng khác; các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trong tháng 7, cùng với việc tiếp tục thực hiện 25 cuộc thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 3 kết luận thanh tra; giám sát hoạt động 1 Đoàn thanh tra; thẩm định 11 dự thảo Kết luận thanh tra; kết thúc kiểm tra việc thực hiện 2 kết luận thanh tra và tiếp tục tham mưu xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra, kết quả theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra.

Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 332 lượt với 875 công dân đến trình bày 332 vụ việc (riêng Thanh tra Chính phủ tiếp 683 công dân với 216 vụ việc). Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 7 theo quy định của Luật Tiếp công dân đối với khiếu nại của các công dân ở Tân Quang, Hưng Yên. Tiếp nhận1.468 đơn, qua phân loại có 407 đơn đủ điều kiện xử lý đã phát hành 382 văn bản hướng dẫn và 25 văn bản chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Kiểm tra, rà soát, đôn đốc các địa phương giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng và Kế hoạch số 1849/QĐ-TTg, số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 theo kế hoạch; xây dựng báo cáo kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập của những đối tượng thuộc thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ và xây dựng Báo cáo kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập trong phạm vi cả nước năm 2022; xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc trao đổi kinh nghiệm về kiểm soát tài sản, thu nhập; tham gia chuẩn bị nội dung phục vụ phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ còn tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của ngành Thanh tra, Đại hội công đoàn Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2023 – 2028 với phương châm “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo”; tổ chức khóa tập huấn, trao đổi nghiệp vụ nâng cao cho đoàn cán bộ Thanh tra Lào…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong yêu cầu, các cục, vụ đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ; các Nghị quyết khác của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, của Thủ tướng Chính phủ, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Về công tác thanh tra, các cục, vụ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/BCS ngày 06/6/2023 của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra; quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra. Vụ Kế hoạch - Tổng hợp chủ trì, phối hợp với các cục, vụ tham mưu xây dựng dự thảo Định hướng chương trình thanh tra năm 2024, Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Thanh tra Chính phủ; tổng kết hoạt động thanh tra công vụ và hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động thanh tra công vụ.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cần tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan Trung ương tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương; phối hợp chặt chẽ với địa phương tạo sự đồng thuận trong quá trình xem xét, giải quyết, nhất là đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp; đồng thời, nắm tình hình khiếu kiện của công dân. Xây dựng Báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 trình Quốc hội Khóa XV tại kỳ họp thứ 6.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tham mưu Chính phủ ban hành và triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2030; tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; xây dựng báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 trình Quốc hội.v.v.


VIDEO