Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 5

07/06/2024

Ngày 7/6, tại Hà Nội, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chủ trì họp giao ban cấp vụ về kết quả công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2024. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam, Lê Sỹ Bảy, Đặng Công Huẩn, Dương Quốc Huy, Nguyễn Văn Cường, Thủ trưởng các vụ, cục, đơn vị; Trưởng các đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.

Báo cáo cho thấy, trong tháng 5/2024, Tổng Thanh tra Chính phủ và các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ tham dự đầy đủ các cuộc họp của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ theo chương trình, kế hoạch công tác và đột xuất; tập trung chỉ đạo các cục, vụ, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình công tác năm 2024 và các nhiệm vụ đột xuất được giao, nhất là các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban chỉ đạo), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Tổng Thanh tra Chính phủ giao…

Trong công tác thanh tra, các cục, vụ được giao tiếp tục thực hiện 32 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất do Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ giao, trong tháng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ 2 dự thảo kết luận thanh tra, kết thúc thanh tra trực tiếp 6 cuộc. Đã báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ 17 dự thảo kết luận thanh tra của 16 cuộc; đang xây dựng báo cáo và dự thảo kết luận thanh tra 14 cuộc; đang thanh tra trực tiếp 2 cuộc. 

Trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 302 lượt với 949 công dân đến trình bày 300 vụ việc; có 27 đoàn đông người với tổng số 618 công dân đến trình bày 27 vụ việc; tiếp nhận 1.020 đơn, tháng trước chuyển sang 544 đơn; đã phân loại, xử lý 1.176 đơn, đang xử lý 388 đơn.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo; xây dựng các báo cáo của Ban cán sự đảng Chính phủ, của ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đánh giá cao các ý kiến tham gia tại cuộc họp. Cán bộ, công chức viên chức, người lao động của Thanh tra Chính phủ đã có nhiều cố gắng, triển khai công việc theo chương trình, kế hoạch công tác và đạt được nhiều kết quả trong công tác thanh tra, và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong yêu cầu các cục, vụ, đơn vị khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bám sát chương trình, kế hoạch công tác và chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2024 và các cuộc thanh tra đột xuất được giao; đẩy nhanh tiến độ ban hành kết luận thanh tra. Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra, thực hiện nghiêm Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong yêu cầu tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cục IV khẩn trương hoàn thành kế hoạch các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch; Vụ Pháp chế chủ trì đôn đốc, thực hiện kế hoạch xây dựng thể chế năm 2024 của Thanh tra Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ ban hành các thông tư nghiệp vụ theo thẩm quyền để triển khai thực hiện Luật Thanh tra và các nghị định, nghị quyết hướng dẫn thi hành…

Trung tâm Thông tin tiếp tục triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho các hệ thống cơ sở dữ liệu của Thanh tra Chính phủ.

Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, xuất bản báo chí theo đúng tôn chỉ, mục đích; chú trọng bám sát các hoạt động, công tác của Thanh tra Chính phủ, của ngành Thanh tra và chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác tuyên truyền.


VIDEO