Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ họp giao ban cấp vụ tháng 2/2024

06/03/2024

Ngày 5/3/2024, Thanh tra Chính phủ tổ chức họp giao ban cấp vụ về kết quả công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2024. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì cuộc họp.

Báo cáo kết quả công tác tháng 2 cho thấy, Tổng Thanh tra Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024.

Ngay sau khi nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thanh tra Chính phủ đã khẩn trương triển khai công việc theo chương trình, kế hoạch công tác.

Đối với công tác thanh tra, đã ban hành kết luận thanh tra tại Nghệ An và hoàn thiện một số dự thảo kết luận thanh tra chuyển thẩm định. Tiếp tục thực hiện 32 cuộc thanh tra (bao gồm 15 cuộc thanh tra có nội dung do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thủ tướng Chính phủ giao; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện Kế hoạch thanh tra chuyên đề trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã thực hiện tốt Kế hoạch phối hợp tiếp công dân dịp Tết (trong tháng 2, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 184 lượt với 576 công dân đến trình bày 184 vụ việc); đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra, rà soát thêm 1 vụ khiếu nại; xây dựng Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kết quả thực hiện Kế hoạch số 636/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các kiến nghị tại Báo cáo của Đoàn Giám sát về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đã triển khai Chương trình công tác năm 2024 và Kết luận tại phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo; ban hành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 của Thanh tra Chính phủ. Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập” được tiếp tục thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong yêu cầu trong tháng 3 các cục, vụ, đơn vị khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bám sát chương trình, kế hoạch công tác và chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Trong đó cần tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 122-NQ/BCSĐ ngày 01/3/2024 của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, tiến độ, hiệu quả công tác thanh tra và xử lý các sai phạm trong hoạt động thanh tra.

Hai là, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2024 và các cuộc thanh tra đột xuất được giao; đẩy nhanh tiến độ ban hành kết luận thanh tra; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo liên quan đến hoạt động thanh tra.

Ba là, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra, thực hiện nghiêm các Quy định số 131-QĐ/TW của Bô Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

Bốn là, tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra. Cục 5 tiếp tục tham mưu, giúp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ trong việc đôn đốc, chỉ đạo giải quyết, khắc phục tồn tại theo các kết luận thanh tra đối với các dự án đầu tư, đất đai tại một số địa phương.

Năm là, Tổ công tác do Vụ Kế hoạch – Tổng hợp chủ trì theo dõi, đôn đốc các bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện thanh tra chuyên đề công vụ.

Bên cạnh đó, các cục I, II, III; vụ I, II, III cần chủ động nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước ở địa bàn, lĩnh vực phụ trách; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ ngành, địa phương trong tham mưu, xử lý vụ việc phức tạp; khẩn trương giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Thủ tướng Chính phủ giao.


VIDEO