Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ giao ban công tác 5 tháng đầu năm 2021

11/06/2021

Ngày 11/06/2021, Thanh tra Chính phủ tổ chức họp giao ban công tác 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì cuộc họp. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, Trần Ngọc Liêm, Bùi Ngọc Lam, Trần Văn Minh cùng thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.

Trong 5 tháng đầu năm 2021, trước những diễn biến phức tạp trở lại của tình hình dịch bệnh Covid – 19, các cục, vụ, đơn vị chủ động triển khai theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên các mặt công tác của Thanh tra Chính phủ.

Về công tác thanh tra, các cục, vụ tiếp tục thực hiện 34 cuộc thanh tra, trong đó đang thanh tra trực tiếp 12 cuộc, xây dựng và hoàn thiện kết luận thanh tra 16 cuộc; ban hành 06 kết luận thanh tra, 06 thông báo kết luận thanh tra; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra việc thực hiện 03 kết luận thanh tra; ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện Kế hoạch, thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Thanh tra Chính phủ và thông báo cho đối tượng thanh tra;

Về công tác tiếp dân và xử lý đơn thư, trụ sở Tiếp Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 1596 lượt người đến trình bày 1264 vụ việc. Có 111 lượt đoàn đông người; tiếp nhận 5181 đơn thư, đã xử lý hơn 5 ngàn đơn thư; rà soát, kết luận và báo cáo thủ tướng Chính phủ 04 vụ việc được giao; tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ; ban hành 11 báo cáo, kết luận gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát, giải quyết 10 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị được giao; thực hiện nhiều giải pháp trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự và thành công của Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP; xây dựng Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia kiểm soát tài sản, thu nhập; dự thảo Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; xây dựng Thông tư quy định chi tiết Danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ và thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp doanh, hợp tác xã sau khi giữ chức vụ; triển khai kế hoạch, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tổng kết việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi UNCAC; xây dựng báo cáo tổng kết UNCAC; hoàn thiện báo cáo kết quả đánh giá công tác phòng chống tham nhũng của các địa phương theo Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019…

Về thực hiện các đề án nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, đã ban hành Chương trình hành động của Thanh tra triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục triển khai thực hiện 04 nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết 01/NQ-CP và kế hoạch như: Xây dựng Hồ sơ Dự án Luật Thanh tra sửa đổi; các Nghị định của Chính phủ liên quan công tác phòng, chống tham nhũng…

Phát biểu kết luận buổi họp giao ban, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh lại một số kết quả nổi bật Thanh tra Chính phủ đã đạt được trong 5 tháng đầu năm

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu các cục, vụ tập trung rà soát các công việc theo kế hoạch, theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ; tập trung hoàn thành kết luận các cuộc thanh tra đã triển khai; chuẩn bị lực lượng để triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch; tập trung giải quyết các vụ việc KNTC theo kế hoạch 363, trong đó một số vụ việc có khả năng nóng lên ở một số địa phương; tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý tình trạng khiếu kiện đông người tại các cơ quan Trung ương… Về một số nhiệm vụ trọng tâm khác, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị tập trung hoàn chỉnh Hồ sơ về sửa đổi Luật Thanh tra, đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; tập trung xây dựng các nghị định, thông tư…


VIDEO