Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022

Toàn văn Báo cáo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:

VIDEO