Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022

03/11/2023

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Thanh tra Chính phủ công bố Báo cáo kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022

Toàn văn Báo cáo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO