Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo đánh giá các quy định của pháp luật về Phòng chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước và hướng dẫn đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước

30/09/2020

Thực hiện việc phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) nhằm nghiên cứu, hoàn thiện chính sách về phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước, Thanh tra Chính phủ đã phối hợp với UNDP và các chuyên gia xây dựng Báo cáo đánh giá các quy định của pháp luật về Phòng chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước và hướng dẫn đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước.

Toàn văn báo cáo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO