Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2004 đến năm 2011

22:02 16/04/2013

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ; Căn cứ quyết định số 1885/QĐ-TTCP ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Thanh tra Chính phủ.

Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện quản lý nhà nước về dược của Bộ Y tế

22:01 16/04/2013

Sau khi Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến kết luận về xử lý sau thanh tra việc quản lý nhà nước về dược của Bộ Y tế (Văn bản số 430/TB-VPCP, ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ), Thanh tra Chính phủ thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện quản lý nhà nước về dược tại Bộ Y tế như sau:

Thông báo Kết luận thanh tra các nội dung tố cáo ông Nguyễn Đại Dương, Hiệu trưởng, Trường ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh

22:04 08/04/2013

​Ngày 11/3/2013. Văn phòng Chính phủ có văn bản số 451/VPCP-V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thanh tra các nội dung tố cáo ông Nguyễn Đại Dương, Hiệu trưởng, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh; trên cơ sở Kết luận thanh tra số 565/KLTT-TTCP ngày 18/3/2013, Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận thanh tra các nội dung tố cáo như sau:

Thông báo kết quả Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng (giai đoạn 2009-2011)

22:05 31/01/2013

Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2012 của Thanh tra Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 562/QĐ-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 2012 về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng giai đoạn 2009-2011.

Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp luật về Thanh tra, Khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng, thanh tra một số dự án đầu tư có liên quan đến việc quản lý sử dụng đất

22:05 17/01/2013

Căn cứ Điều 39 của Luật Thanh tra năm 2010; Căn cứ Quy chế công khai kết luận thanh tra ban hành kèm theo Quyết định số 1885/QĐ-TTCP ngày 31/7/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ;

Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quản lý sử dụng đất đai tại thành phố Hà Nội

22:09 15/01/2013

Ngày 31/10/2012 Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8723/VPCP-KNTC thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ V/v xử lý sau thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quản lý sử dụng đất đai tại thành phố Hà Nội.

Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong thực hiện Dự án xây dựng mở rộng Quốc lộ 51

22:08 15/01/2013

Ngày 28/11/2012, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 9742/VPCP-V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ V/v xử lý sau thanh tra việc chấp hành pháp luật trong thực hiện Dự án xây dựng mở rộng Quốc lộ 51.

Thông báo kết luận thanh tra công tác QLNN trong việc liên doanh, liên kết đào tạo đại học và sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; việc liên doanh, liên kết đào tạo đại học và sau đại học của ĐHQG Hà Nội giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010

22:07 15/01/2013

Thực hiện kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngày 19/8/2011 Tổng Thanh tra Chính phủ có Quyết định số 2229/QĐ-TTCP về thanh tra công tác quản lý nhà nước trong việc liên doanh, liên kết đào tạo đại học và sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; việc liên doanh, liên kết đào tạo đại học và sau đại học của Đại học Quốc gia hà Nội giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010.

Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

22:10 04/12/2012

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010QH12 ngày 01/7/2011 quy định về công khai kết luận thanh tra; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1828/VPCCP-KNTC ngày 06/11/2012 của Văn phòng Chính phủ v/v xử lý sau thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

Kết luận thanh tra tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

15:11 05/07/2012

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại văn bản số 3856/VPCP về việc đăng công khai toàn văn Kết luận thanh tra tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ đăng toàn văn.

VIDEO