Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo kết luận thanh tra tại Phòng Thương mại và Công nghiệp VN

21:42 10/07/2014

Toàn văn thông báo có tại văn bản đính kèm:

Thông báo Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên

21:46 04/04/2014

Ngày 04/12/2013, Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra số 2868/KL-TTCP về việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất và đầu tư xây dựng đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Văn bản số 1534/VPCP-V.I ngày 10/3/2014 của Văn phòng Chính phủ.​​

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong một số hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long

21:47 20/03/2014

​​Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 quy định về công khai kết luận thanh tra.

Báo cáo kết quả kiểm tra lại Kết luận thanh tra Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

21:48 25/02/2014

​Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra lại kết luận thanh tra Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang (Văn bản số 7946/VPCP-V.I ngày 23/9/2013 của Văn phòng Chính phủ); Tổng Thanh tra Chính phủ đã ký Quyết định số 2279/QĐ-TTCP ngày 07/10/2013 thành lập Tổ kiểm tra để kiểm tra lại Kết luận thanh tra Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Thanh tra Chính phủ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra lại.

Thông báo Kết luận Thanh tra thu ngân sách tại khu chế xuất và doanh nghiệp chế xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai

21:50 21/02/2014

​Ngày 10/9/2013, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận số 2053/KL-TTCP về thanh tra việc thu ngân sách tại khu chế xuất và doanh nghiệp chế xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai, được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo xử lý tại Văn bản số 525/VPCP-V.I ngày 22/01/2014 của Văn phòng Chính phủ.

Thông báo kết luận Thanh tra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

21:51 27/01/2014

Toàn văn thông báo có tại văn bản đính kèm:

Thông báo kết luận thanh tra tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam

21:52 09/01/2014

​Trên cơ sở Kết luận thanh tra số 2181/KL-TTCP ngày 02/10/2013 của Thanh tra Chính phủ và Văn bản số 442/TB-VPCP ngày 09/12/2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về xử lý sau thanh tra tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ngày 09/01/2014, Tổng Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 54/TB-TTCP, thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc quản lý sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và đa khoa khu vực liên huyện giai đoạn 2008-2010 theo QĐ số 47/2008/QĐ-TTg

21:55 15/10/2013

Ngày 27/5/2013 Tổng thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra số 192/KL-TTCP về Kết luận thanh tra việc thực hiện Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và đa khoa khu vực liên huyện giai đoạn 2008-2010 theo QĐ số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 47) tại Bộ Y tế và UBND các tỉnh: Điện biên, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đắk Nông, Tiền Giang, Vĩnh Long. Kết luận thanh tra đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý và chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện tại Văn bản số 6057/VPCP-V.I ngày 24 tháng 7 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg

21:53 15/10/2013

Ngày 19 tháng 8 năm 2013 Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 6906/VPCP thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Đồng ý các nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về kết quả thanh tra việc thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ tại Ban chỉ đạo Đề án ở Trung ương, các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chsinh và UBND các tỉnh: Sơn La, Quảng Bình, An Giang.

Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp trong thi hành án dân sự

21:57 14/10/2013

Ngày 16 tháng 4 năm 2013, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra số 845/KL-TTCP về kết luận thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp trong thi hành án dân sự (THADS), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến xử lý sau thanh tra tại Công văn số 7096/VPCP-V.I ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp có Quyết định số 1962/QĐ-BTP ngày 31 tháng 7 năm 2013 ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra.

Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về "Vốn Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch" đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

21:56 14/10/2013

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010 quy định về công khai kết luận thanh tra. Căn cứ Công văn số 7569/VPCP-V.I ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về xử lý sau thanh tra tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.​

Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Bộ Giao thông Vận tải (2009 - 2012)

21:59 22/07/2013

​Thực hiện Quyết định số 2617/QĐ-TTCP ngày 12/10/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Bộ Giao thông Vận tải,

Thông báo KLTT: Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

22:00 19/07/2013

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 quy định công khai về kết luận thanh tra.

VIDEO