Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam3. Thành lập Ban Thanh tra Chính phủ - đẩy mạnh hoạt động thanh tra phục vụ kháng chiến (1949 -...

3. Thành lập Ban Thanh tra Chính phủ - đẩy mạnh hoạt động thanh tra phục vụ kháng chiến (1949 -... Sau nhiều lần thảo luận và thống nhất, chuẩn bị về mọi mặt, giữa tháng 12/1949, tại phiên họp toàn thể, Hội đồng Chính phủ ra quyết nghị giải thể Ban Thanh tra Đặc biệt và thành lập Ban thanh tra Chính phủ đồng thời cử các thành viên vào Ban Thanh...

4. Thành lập Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ và hoạt động thanh tra giai đoạn 1955 - 1960

4. Thành lập Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ và hoạt động thanh tra giai đoạn 1955 - 1960 Trước yêu cầu thực tiễn của việc quản lý nhà nước và thực hiện chủ trương của Đảng, ngày 28/03/1956, Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đã ra Sắc lệnh số 261/SL thành lập Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ, đồng chí Nguyễn Lương Bằng được...

5. Hoạt động thanh tra góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất phát triển kinh...

5. Hoạt động thanh tra góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất phát triển kinh... Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam được coi là “Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà”. Đại hội đã đề ra năm nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất phát triển...

6. Kiện toàn tổ chức ngành Thanh tra phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc, giải phóng...

6. Kiện toàn tổ chức ngành Thanh tra phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc, giải phóng... Trước nhiệm vụ mới của đất nước và trước yêu cầu cần thiết của công tác thanh tra, xét khiếu tố, ngày 11/08/1969, Ủy ban Thanh tra của Chính phủ đã được thành lập theo Nghị quyết số 780/NQ-TVQH của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Cùng với...

7. Hoạt động thanh tra trong 15 năm đầu cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (1975-1990)

7. Hoạt động thanh tra trong 15 năm đầu cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (1975-1990) Từ những thay đổi to lớn và căn bản của bối cảnh đất nước và nhất là dựa trên tinh thần Nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương và Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất, ngành Thanh tra Việt Nam lúc này đã có sự chuyển biến cần thiết và...

8. Pháp lệnh Thanh tra và nhiệm vụ củng cố, mở rộng hệ thống tổ chức ngành Thanh tra đáp ứng yêu...

8. Pháp lệnh Thanh tra và nhiệm vụ củng cố, mở rộng hệ thống tổ chức ngành Thanh tra đáp ứng yêu... Ngày 01/4/1990, Pháp lệnh Thanh tra - một văn bản mang tính pháp lý cao được công bố. Pháp lệnh Thanh tra gồm 6 chương, 41 điều quy định về hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Nhà nước, tổ chức Thanh tra nhân dân và trình tự thanh...

9.Hoạt động thanh tra trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển và hội...

9.Hoạt động thanh tra trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển và hội... Trong công tác thanh tra, giai đoạn 2006 - 2010, Thanh tra các cấp đã tiến hành 56.919 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. Đó là những cuộc thanh tra có tính chất trọng điểm, liên quan...

Dự án Mua bản quyền phần mềm diệt virus và bản quyền phần mềm Cổng thông tin điện tử

Dự án Mua bản quyền phần mềm diệt virus và bản quyền phần mềm Cổng thông tin điện tử Mục tiêu chính: trang bị bản quyền diệt virut và Cồng thông tinn

Nội thất trang thiết bị văn phòng (gói 20)

Nội thất trang thiết bị văn phòng (gói 20) ​ Thuộc dự án:  Xây dựng trụ sở Thanh tra chính phủ Nguồn vốn:   NSNN  Bên mời thầu  : Ban QL các dự án đầu tư xây dựng Thanh tra chính Phủ    ...

Mua bản quyền phần mềm diệt virus và bản quyền phần mềm cổng thông tin điện tử

Mua bản quyền phần mềm diệt virus và bản quyền phần mềm cổng thông tin điện tử Thuộc dự án : Mua bản quyền phần mềm diệt virus và bản quyền phần mềm cổng thông tin điện tử Nguồn vốn  : Vốn ngân sách Trung ương Bên mời thầu  : Trung tâm Thông tin-Thanh tra...

VIDEO