Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Lịch sử phát triển

6. Kiện toàn tổ chức ngành Thanh tra phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1965 - 1975)

08/09/2011

Trước nhiệm vụ mới của đất nước và trước yêu cầu cần thiết của công tác thanh tra, xét khiếu tố, ngày 11/08/1969, Ủy ban Thanh tra của Chính phủ đã được thành lập theo Nghị quyết số 780/NQ-TVQH của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Ủy ban Thanh tra của Chính phủ đã từng bước tăng cường, ổn định tổ chức. Các cán bộ lãnh đạo của Ủy ban Thanh tra của Chính phủ lần lượt được bổ nhiệm. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình được cử giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban, đồng chí Trần Mạnh Quỳ và đồng chí Nguyễn Thừa Kế được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra của Chính phủ. Các vụ và các đoàn thanh tra cũng được thành lập và bổ sung thêm cán bộ để bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ thanh tra do Đảng và Nhà nước giao phó.

7. Hoạt động thanh tra trong 15 năm đầu cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (1975-1990)

08/09/2011

Từ những thay đổi to lớn và căn bản của bối cảnh đất nước và nhất là dựa trên tinh thần Nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương và Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất, ngành Thanh tra Việt Nam lúc này đã có sự chuyển biến cần thiết và kịp thời. Lực lượng Thanh tra Việt Nam cùng với các Bộ, ngành khẩn trương bắt tay vào công cuộc thống nhất lực lượng trên phạm vi cả nước, nhanh chóng triển khai hệ thống tổ chức và hoạt động của ngành nhằm đáp ứng những đòi hỏi cấp bách của thực tiễn đất nước lúc này.

8. Pháp lệnh Thanh tra và nhiệm vụ củng cố, mở rộng hệ thống tổ chức ngành Thanh tra đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới (1990 - 2005)

07/09/2011

Ngày 01/4/1990, Pháp lệnh Thanh tra - một văn bản mang tính pháp lý cao được công bố. Pháp lệnh Thanh tra gồm 6 chương, 41 điều quy định về hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Nhà nước, tổ chức Thanh tra nhân dân và trình tự thanh tra, Ủy ban Thanh tra Nhà nước được đổi thành Thanh tra Nhà nước. Cho đến thời điểm này, đây là văn bản có hiệu lực pháp lý cao của Nhà nước Việt Nam về công tác thanh tra, tạo cơ sở pháp lý và xác định rõ vị trí của công tác thanh tra trong sự nghiệp đổi mới đất nước

9.Hoạt động thanh tra trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển và hội nhập (2005 - 2010)

07/09/2011

Trong công tác thanh tra, giai đoạn 2006 - 2010, Thanh tra các cấp đã tiến hành 56.919 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. Đó là những cuộc thanh tra có tính chất trọng điểm, liên quan đến hầu hết các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế đất nước và sự phát triển của xã hội.

VIDEO