Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

LÃNH ĐẠO & ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THANH TRA CHÍNH PHỦ

LÃNH ĐẠO THANH TRA CHÍNH PHỦ

1. TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ ĐOÀN HỒNG PHONG

2. PHÓ TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ ĐẶNG CÔNG HUẨN

3. PHÓ TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ BÙI NGỌC LAM

4. PHÓ TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ LÊ SỸ BẢY.

5. PHÓ TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ DƯƠNG QUỐC HUY

6. PHÓ TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ NGUYỄN VĂN CƯỜNG.

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC THANH TRA CHÍNH PHÚ

1. VỤ PHÁP CHẾ

2. VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

3. VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

4. VỤ KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP

5. VĂN PHÒNG

6. VỤ GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH VÀ XỬ LÝ SAU THANH TRA

7. VỤ THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KINH TẾ NGÀNH (VỤ I)

8. VỤ THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHỐI NỘI CHÍNH VÀ KINH TẾ TỔNG HỢP (VỤ II)

9. VỤ THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHỐI VĂN HÓA, XÃ HỘI (VỤ III)

10. CỤC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHU VỰC 1 (CỤC I)

11. CỤC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHU VỰC 2 (CỤC II)

12. CỤC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHU VỰC 3 (CỤC III)

13. CỤC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ( CỤC IV )

14. BAN TIẾP CÔNG DÂN TRUNG ƯƠNG

15. VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ KHOA HỌC THANH TRA.

16. BÁO THANH TRA

17. TẠP CHÍ THANH TRA

18. TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA

19. TRUNG TÂM THÔNG TIN.

20. VĂN PHÒNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

VIDEO