Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ đối với tập thể Vụ III đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thanh tra tham mưu chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid 19

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:

VIDEO