Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Kế hoạch cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ năm 2024

19/01/2024

Ngày 28/12/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ năm 2024.

Toàn văn Kế hoạch có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO