Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 của Tạp chí Thanh tra

13/11/2023

Ngày 8/11/2023, Tạp chí Thanh tra đã ban hành Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023.

Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO