Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện "Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2010 theo Quyết định số 101/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ"

11/09/2014

Toàn văn thông báo có tại văn bản đính kèm:

  

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO