Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 8

08/09/2022

Ngày 07/9, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì cuộc họp giao ban cấp vụ về công tác tháng 8, phương hướng nhiệm vụ tháng 9. Tham dự họp giao ban là toàn thể Lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị, Trưởng các đoàn thể thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Báo cáo tại hội nghị giao ban cho thấy, trong tháng 8, các cục, vụ, đơn vị có nhiều có gắng trong thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và được giao. Công tác thanh tra, đang tiến hành thanh tra trực tiếp 4 cuộc; xây dựng báo cáo kết quả thanh tra 6 cuộc; hoàn thành dự thảo kết luận 24 cuộc, trong đó có 12/24 cuộc đã báo cáo Thủ tướng về dự thảo kết luận thanh tra.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt; triển khai kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các địa phương rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài, phức tạp; tham mưu Chính phủ ban hành báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 trình Quốc hội;...

Các mặt công tác khác cũng được các cục, vụ, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị báo cáo nhanh kết quả thực hiện, tiến độ triển khai các nhiệm theo kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng như nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời, đưa ra tiến độ thực hiện nhiệm vụ trong tháng 9 năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong đánh giá cao các ý kiến tham gia tại cuộc họp và cơ bản đồng ý với dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 8 cũng như phương hướng triển khai nhiệm vụ tháng 9/2022.

Về nhiệm vụ tháng 9, Tổng Thanh tra yêu cầu, các cục, vụ đơn vị tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022 và nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Ban Chỉ đạo TƯ về PCTN, tiêu cực chỉ đạo. Về công tác thanh tra, tập trung hoàn thành các cuộc thanh tra đang triển khai. Thúc đẩy tiến độ xây dựng báo cáo kết quả thanh tra và dự thảo kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, nhất là các kết luận thanh tra do Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; tiếp tục phối hợp thực hiện tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội tại địa phương. Hoàn thành việc xây dựng Định hướng Chương trình thanh tra năm 2023 và Kế hoạch thanh tra năm 2023 của TTCP, báo cáo Ban cán sự Đảng TTCP tham mưu Tổng Thanh tra trình Thủ tướng Chính phủ.

Về công tác tiếp công dân, Tổng Thanh tra yêu cầu, Ban Tiếp công dân TƯ ngoài việc báo cáo theo kế hoạch, xây dựng báo cáo những vấn đề nổi cộm mà dân đến Trụ sở khiếu kiện, phối hợp với cục địa bàn giải quyết các vụ việc phức tạp đang nổi cộm hiện nay.

Đối với công tác PCTN, tiếp tục triển khai Định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập. Tiếp tục triển khai việc đánh giá công tác PCTN của các địa phương theo Bộ Chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021.

Tiếp thu, hoàn thiện báo cáo công tác PCTN năm 2022 của Chính phủ trình Quốc hội khoá XV tại kỳ họp thứ 4. Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tổng kết việc thực hiện Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi UNCAC. Thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Ban cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về PCTN.


VIDEO