Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 8

07/09/2023

Ngày 7/9, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo cấp vụ tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9/2023. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy, Bùi Ngọc Lam, Đặng Công Huẩn, Dương Quốc Huy, Thủ trưởng các vụ, cục, đơn vị, Trưởng các đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, trong tháng 8, Lãnh đạo TTCP tập trung chỉ đạo các cục, vụ, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình công tác đã được phê duyệt và các nhiệm vụ đột xuất. Trong đó Tổng TTCP đã chủ trì nhiều cuộc họp về công tác xây dựng thể chế; các Phó Tổng TTCP chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Trong tháng, TTCP đã ban hành 2 kết luận thanh tra, trong đó Vụ III 1 cuộc tại Uỷ ban dân tộc và Cục III 1 cuộc về cấp phép khai thác khoáng sản khu vực phía Nam. Tích luỹ 9 tháng đầu năm 2023, TTCP đã ban hành 13 kết luận thanh tra. Đang tiếp tục thực hiện 24 cuộc thanh tra, trong đó tiếp tục hoàn thiện 10 dự thảo kết luận thanh tra đã báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ; đang hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra 9 cuộc; đang xây dựng báo cáo kết quả thanh tra 4 cuộc; đang tiến hành thanh tra 1 cuộc.

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong tháng 8, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 342 lượt với 1.536 công dân đến trình bày 339 vụ việc. Riêng TTCP tiếp 204 vụ việc với 1.404 công dân.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, TTCP tiếp tục triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 theo kế hoạch; xây dựng báo cáo kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập của những đối tượng thuộc thẩm quyền của TTCP và xây dựng báo cáo kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập trong phạm vi cả nước năm 2022;… 

Các mặt công tác khác tiếp tục được các cục, vụ, đơn vị triển khai theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo TTCP.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng TTCP  Đoàn Hồng Phong ghi nhận, các cục, vụ, đơn vị đã cố gắng và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong tháng 8. Bên cạnh đó, Tổng Thanh tra cho rằng vẫn còn những hạn chế như tiến độ các cuộc thanh tra còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu và chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ cũng như mục tiêu phấn đấu của các cục, vụ; một số nhiệm vụ khác thực hiện còn chậm so với kế hoạch và tiến độ đề ra.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong chỉ đạo các cục, vụ, đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, của Thủ tướng Chính phủ, bám sát chương trình, kế hoạch công tác và chỉ đạo của lãnh đạo TTCP về công tác thanh tra,  tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Tổng TTCP yêu cầu các cục, vụ, đơn vị quán triệt công chức, viên chức người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện đúng quy định về phát ngôn, bảo vệ bí mật nhà nước.

 


VIDEO