Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ họp giao ban cấp vụ

12/05/2022

Ngày 11/5, Thanh tra Chính phủ tổ chức họp giao ban cấp vụ về kết quả công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2022. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì cuộc họp.

Trong tháng 4/2022, Thanh tra Chính phủ tiếp tục thực hiện 35 cuộc thanh tra; hoàn thiện 11 dự thảo kết luận thanh tra; xây dựng 4 báo cáo kết quả thanh tra; tiến hành 5 cuộc thanh tra và kết thúc 3 cuộc thanh tra mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19; giám sát hoạt động 13 đoàn thanh tra, kết thúc giám sát hoạt động của 4 đoàn thanh tra; thẩm định dự thảo 2 kết luận thanh tra; tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, trong đó có 6 kết luận thanh tra do Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) theo dõi, chỉ đạo…

Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã tiếp 324 lượt với 462 công dân đến trình bày 321 vụ việc; tiếp nhận 944 đơn, đã xử lý 1.054 đơn, trong đó có 371 đơn đủ điều kiện xử lý; tiếp tục hướng dẫn, phối hợp, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương rà soát các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài; nắm tình hình, xử lý tình trạng công dân khiếu kiện đông người, phức tạp; kiểm tra, rà soát các vụ việc KNTC Thủ tướng Chính phủ giao...

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của Vụ Kế hoạch Tài chính và Tổng hợp cũng như các ý kiến tham gia tại cuộc họp đã cơ bản bao quát đầy đủ kết quả đạt được ở các mặt công tác của TTCP trong tháng 4/2022, bên cạnh đó, cũng chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục. Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong yêu cầu Vụ Kế hoạch Tài chính và Tổng hợp tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để hoàn thiện báo cáo công tác tháng 4 nhằm đánh giá đầy đủ kết quả đạt được cũng như phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2022.

Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong yêu cầu các đơn vị, nhất là người đứng đầu cần nghiêm túc nhìn nhận và có biện pháp quyết liệt để khắc phục những vấn đề còn tồn tại hạn chế; tiếp tục bám sát tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ kịp thời chỉ đạo điều chỉnh phương pháp, thời gian, kế hoạch làm việc cho phù hợp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc; quan tâm công tác quản lý nhà nước, xây dựng thể chế, kế hoạch, thông tin, báo cáo.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 và thời gian tới, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong chỉ đạo các cục, vụ, đơn vị tập trung vào những công việc mà Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao bảo đảm tiến độ và chất lượng; khẩn trương tham mưu ban hành kết luận thanh tra (nhất là các cuộc chậm ban hành kết luận); Vụ III và các Cục I, Cục III khẩn trương hoàn thành dự thảo báo cáo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19.

Trong công tác tiếp công dân, Ban Tiếp công dân Trung ương tham mưu việc tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo TTCP; tiếp tục theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện công tác giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; phối hợp với các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình KNTC và chủ động thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, kịp thời xử lý các tình huống phức tạp phát sinh.

Đối với công tác PCTN, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong yêu cầu Cục IV tham mưu, đôn đốc thực hiện các chỉ đạo, Chương trình, Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo; hoàn thành việc chấm điểm đánh giá công tác PCTN; tham mưu giúp Chính phủ tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng…

Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong cũng yêu cầu các cục, vụ, đơn vị tập trung triển khai các công việc theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo TTCP, thúc đẩy tiến độ thực hiện, xử lý dứt điểm công việc, phấn đấu không để công việc tồn đọng; tiếp tục nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong quản lý, tham mưu chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


VIDEO