Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tài liệu Hội nghị về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập

18/12/2023

Tài liệu Hội nghị về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập

Toàn văn Tài liệu có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO