Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho 30 cá nhân ngoài ngành Thanh tra đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra

15/11/2023

Ngày 10/11/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho 30 cá nhân ngoài ngành Thanh tra đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO