Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ cho 17 tập thể, đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước ngành Thanh tra năm 2022

05/01/2023

Ngày 03/01/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ cho 17 tập thể, đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước ngành Thanh tra năm 2022.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO