Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 02 tập thể là Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 1 tập thể và 01 cá nhân thuộc Thanh tra TP Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc đột xuất công tác năm 2023

06/03/2024

Ngày 28/02/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 02 tập thể là Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 1 tập thể và 01 cá nhân thuộc Thanh tra TP Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc đột xuất công tác năm 2023.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO