Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: "Giám sát công tác giải quyết KN,TC hành chính ở nước ta hiện nay - thực trạng và giải pháp"

27/12/2017

Ngày 26/12, Viện Khoa học Thanh tra (KHTT) tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ "Giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính ở nước ta hiện nay - thực trạng và giải pháp" do TS. Trần Văn Long, Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học, Viện KHTT làm chủ nhiệm. Tiến sĩ Trần Đức Lượng, Nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài

Đề tài, được kết cấu theo 03 chương bao gồm: Chương I nói về một số vấn đề chung về giám sát về giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) hành chính; Chương II, đề tài đưa ra thực trạng pháp luật và giám sát công tác giải quyết KNTC hành chính; Chương III, Quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả giám sát công tác giải quyết KNTC hành chính.

Nêu quan niệm khiếu nại hành chính và tố cáo hành chính Ban chủ nhiệm đề tài cho rằng, KN,TC đều là những quyền dân chủ, được đảm bảo bởi nhà nước. Công tác giải quyết KN,TC bao gồm hai nhóm nội dung, nhóm thứ nhất là các hoạt động quản lý nhà nước về KN,TC và giải quyết KN,TC; nhóm thứ hai là hoạt động giải quyết các vụ việc KN,TC cụ thể, cả hai nhóm hoạt động này tạo thành các nội dung của công tác giải quyết KN,TC.

Tuy nhiên, thực tiễn giám sát công tác giải quyết KN,TC do những hạn chế về nguồn lực, thời gian và tính không chuyên nghiệp của các thiết chế giám sát đối với nội dung giám sát nên chỉ lựa chọn một số các nội dung chính để giám sát chứ không giám sát toàn bộ các nội dung quản lý nhà nước về công tác giải quyết KNTC. Bên cạnh đó, một số công trình nghiên cứu cho rằng, hoạt động tiếp công dân cũng là một phần của hoạt động giải quyết KN,TC. Chính vì vậy, tiếp cận đầy đủ nhất, công tác giải quyết KN,TC sẽ gồm cả công tác tiếp công dân, mặc dù hiện nay nội dung này đã được tách ra khỏi Luật KN,TC.

Nhận xét kết quả nghiên cứu của đề tài, các thành viên Hội đồng nhận định việc nghiên cứu đề tài là vô cùng cần thiết. Ban chủ nhiệm đã xác định được ba mục tiêu chính của đề tài đó là: Phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về giám sát công tác giải quyết KN,TC hành chính; phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về giám sát công tác giải quyết KN,TC hành chính; luận giải và đề xuất phương hướng, giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát công tác giải quyết KN,TC hành chính.

Đồng thời, đề tài cũng xác định rõ đối tượng nghiên cứu, những kết quả nghiên cứu đó cơ bản đáp ứng được mục tiêu đặt ra. Những thông tin, tư liệu, tài liệu được đưa ra trong đề tài có trích dẫn nguồn đầy đủ, được cập nhật, tính xác thực và độ tin cậy cao’ các giải pháp có tính đồng bộ, liên quan chặt chẽ với nhau; kết quả nghiên cứu của đề tài nói chung, giải pháp nói riêng có giá trị ứng dụng cao trong việc nghiên cứu khoa học và công tác thực tiễn về giải quyết KN,TC hành chính và giám sát việc giải quyết KN,TC hành chính. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, một số nội dung trong kết quả nghiên cứu đề tài nên được rà soát để chỉnh sửa cho cô đọng, súc tích hoặc phân tích sâu hơn.

Từ nhận xét nêu trên Hội đồng đánh giá đề tài đủ điều kiện nghiệm thu và đạt loại xuất sắc./.

 

                                                     PV


VIDEO