Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Kiểm tra việc thực hiện công tác Cải cách hành chính tại Trung tâm Thông tin

07/10/2020

Thực hiện Kế hoạch số 1571/KH-TTCP, ngày 07/10, Tổ kiểm tra công tác Cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ do đồng chí Văn Tiến Mai, Phó Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, Tổ trưởng Tổ Kiểm tra cùng các thành viên của Tổ đã tiến hành kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại Trung tâm Thông tin.

Báo cáo kết quả công tác Cải cách hành chính tại TTTT, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Lê Thế Chiến cho biết, với vai trò, trách nhiệm là đơn vị tham mưu trong lĩnh vực ứng dụng CNTT, hiện đại hóa nền hành chính, Trung tâm luôn chú trọng, triển khai việc phổ biến, quán triệt các nội dung, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch về cải cách hành chính.

Các văn bản chỉ đạo, điều hành về CCHC của các cấp lãnh đạo được đơn vị tham mưu, xử lý kịp thời, phấn đấu hoàn thành tốt các yêu cầu về công tác CCHC. 100% công chức, viên chức của đơn vị thực hiện ứng dụng CNTT trong xử lý công việc.

Đến thời điểm hiện tại, TTTT đã hoàn thành 80% các nhiệm vụ theo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện có hiệu quả các nguồn kinh phí được giao theo quy định; công tác quản lý hành chính đi vào nền nếp, hiệu quả; khâu chỉ đạo, đôn đốc, xử lý các công việc của đơn vị thực hiện đúng theo các quy trình, thủ tục tiêu chuẩn chất lượng ISO của TTCP.

Trong thời gian tới, TTTT tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền CCHC; phổ biến, quán triệt kịp thời các văn bản pháp luật, các quy định về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức về nghiệp vụ, các kỹ năng hành chính, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, có tư duy đổi mới và năng lực hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo TTCP đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động chỉ đạo, điều hành của cơ quan TTCP…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Văn Tiến Mai, Phó Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, Tổ trưởng Tổ Kiểm tra và các thành viên của Tổ ghi nhận, đánh giá cao việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành chính của TTTT, góp phần tích cực vào nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan TTCP trong thời gian qua. Đồng chí Văn Tiến Mai cho rằng, kết cấu báo cáo cần sắp xếp lại logic hơn; phần đánh giá ưu điểm cần bổ sung đầy đủ hơn để tương xứng với những kết quả mà đơn vị đã đạt được; phần khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ cần được bổ sung; các kiến nghị, đề xuất nêu cụ thể hơn… Theo đó, Tổ Kiểm tra yêu cầu, TTTT tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác CCHC; thực hiện rà soát các nhiệm vụ đưa ra khỏi kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 để báo cáo Lãnh đạo TTCP cho ý kiến.v.v.


VIDEO