Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Khối thi đua số IV tổng kết công tác năm 2022

21/12/2022

Ngày 20/12, Khối thi đua số IV (Khối các đơn vị sự nghiệp) gồm có: Trường Cán bộ Thanh tra, Báo Thanh tra, Trung tâm Thông tin, Tạp chí Thanh tra, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ đã tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo TTCP, các đơn vị trong Khối đã bám sát kế hoạch công tác của TTCP hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các mảng công tác. Công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm và tổ chức thực hiện đúng quy định, tạo động lực cho viên chức, người lao động Khối các đơn vị sự nghiệp phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Khối phát động phong trào thi đua, đăng ký và bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thực hiện đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn và kịp thời có tác dụng động viên cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích được biểu dương.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng được đẩy mạnh, có chiều sâu với nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, bên cạnh đó, với nhiều biện pháp tuyên truyền, nhận thức của đội ngũ viên chức, người lao động đã có sự chuyển biến tích cực, tạo ra sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phát huy tính chủ động sáng tạo của viên chức, người lao động, đáp ứng yêu cầu đặt ra, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Báo cáo tại hội nghị cũng cho thấy, năm 2022, công tác phối hợp của các đơn vị trong Khối các đơn vị sự nghiệp với nhau cũng như với các cục vụ, đơn vị khác luôn được Khối quan tâm, thực hiện nghiêm túc theo quy định, nhất là trong tham mưu, đề xuất và xử lý công việc, góp phần giúp TTCP thực hiện tốt vai trò thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Ngoài ra, các đơn vị trong Khối phối hợp với các đơn vị trong và ngoài cơ quan TTCP phủ thực hiện đồng bộ công tác thông tin, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành về lĩnh vực thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, đặc biệt là tham mưu giải quyết các vụ khiếu nại, trong đó có những vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm góp phần kéo giảm tình trạng tập trung khiếu kiện đông người, vượt cấp, gây mất an ninh trật tự.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2023, Khối các đơn vị sự nghiệp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên các mặt công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2023 của TTCP, Khối các đơn vị sự nghiệp. Thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua và Giao ước thi đua khối các đơn vị sự nghiệp năm 2023. Tăng cường sự đoàn kết các đơn vị thuộc TTCP, kết hợp sự ủng hộ của lãnh đạo TTCP, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, thường xuyên đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ để đưa ra giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ công, góp phần vào thành tích chung của ngành. Tiếp tục quán triệt, thực hiện Luật thi đua, khen thưởng, các văn bản Đảng, Nhà nước, của TTCP về công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua do TTCP phát động.

Qua báo cáo đánh giá cùng ý kiến của đại diện các đơn vị, Khối các đơn vị sự nghiệp đã biểu quyết thống nhất đề nghị Báo Thanh tra được nhận Cờ Thi đua của TTCP. Viện khoa học Thanh tra nhận Bằng khen của Tổng TTCP.

Các đơn vị bầu Báo Thanh tra là Khối trưởng, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra là Khối Phó các đơn vị sự nghiệp năm 2023.


VIDEO