Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Khảo sát đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng tại Thanh tra Chính phủ

10/03/2022

Ngày 09/03/2022, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 do đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ (TTCP) về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đoàn Hồng Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng TTCP; các đồng chí là Uỷ viên Ban Cán sự Đảng TTCP

Những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều chủ trương, biện pháp đẩy mạnh đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Trong đó, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X và triển khai yêu cầu, nhiệm vụ mà Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đề ra, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong nghị quyết cần phải có sự tổng kết, đánh giá đầy đủ, toàn diện, từ đó phát huy các kết quả đạt được, khắc phục hững tồn tại, hạn chế, rút ra các bài học kinh nghiệm, đề xuất các phương hướng,  giải pháp thức hiện nhiệm vụ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng có chất lượng, hiệu quả hơn nữa trong tình hình mới.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương, Ban Cán sự Đảng TTCP đã phối hợp với Đảng ủy Cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương…

Cùng với việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến toàn thể cácn bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, Ban Cán sự Đảng chỉ đạo nghiên cứu, xác định cụ thể nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng để đưa vào định hướng chương trình thanh tra và kế hoạch công tác hàng năm của TTCP…

Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh, trong thời gian qua, Ban Cán sự Đảng TTCP có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo, theo hướng ngày càng phù hợp hơn, hiệu quả hơn, có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa Ban Cán sự Đảng với Đảng ủy, giữa lãnh đạo đơn vị với cấp ủy; công tác xây dựng Đảng được chú trọng và đạt nhiều kết quả, trong đó chất lượng, hiệu qủa công tác chính trị tư tưởng được nâng lên; công tác kiểm tra giám sát được chú trọng, có chương trình, kế hoạch trọng tâm, trọng điểm.

Nêu một số bài học kinh nghiệm của Ban Cán sự Đảng TTCP, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong khẳng định, để nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng phải có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa Ban Cán sự Đảng với Đảng ủy, giữa cấp ủy với thủ trưởng các đơn vị để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác chỉ đạo; các cục, vụ, đơn vị, cấp ủy các cấp phải luôn bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, và cấp ủy cấp trên, nghị quyết của Ban Cán sự Đảng, nghị quyết của Đảng ủy trong triển khai thực hiện các mặt công tác; Lãnh đạo các đơn vị, cấp ủy các cấp phải thể hiện được vai trò là hạt nhân lãnh đạo chính trị, các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường vai trò lãnh đạo, phối hợp với lãnh đạo đơn vị để chỉ đạo đơn vị trên mọi phương diện; cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và tăng cường năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, nâng cao năng lực, trình độ cho công chức, viên chức để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong đề xuất tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời  các quy định về tổ chức  bộ máy, cán bộ nhằm đảm bảo sự thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan, tổ chức của Đảng và Nhà nước; nghiên cứu, sắp xếp hệ thống Đảng Đoàn, Ban Cán sự Đảng ở Trung ương và cấp tỉnh hợp lý, trong đó cần có nghiên cứu, đánh giá  tổng thể, toàn diện về mô hình tổ chức, mối quan hệ công tác, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất và hiệu quả; nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán để đảm bảo tránh chồng chéo về chức năng và nhiệm vụ của các cơ quan.

Kết luận buổi làm việc, ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 đánh giá cao việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị của Ban Cán sự Đảng TTCP và nhấn mạnh, trong 15 năm qua, phương thức lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng TTCP có nhiều bước đổi mới, hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Đảng ủy; công tác xây dựng Đảng được chú trọng và đạt được nhiều kết quả, công tác tổ chức cán bộ không ngừng được tăng cường hoàn thiên; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, có chương trình, kế hoạch trọng tâm, trọng điểm.

ông Hoàng Thanh Tùng, nhấn mạnh, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy và các cấp ủy đã quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, có kế hoạch cụ thể, thường xuyên sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Hoàng Thanh Tùng cho biết, đoàn khảo sát ghi nhận các ý kiến  tại buổi làm việc và những kết quả tích cực của Ban Cán sự Đảng TTCP trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; những ý kiến của thành viên đoàn khảo sát và kiến nghị đề xuất của Ban Cán sự Đảng TTCP tại buổi làm việc sẽ được báo cáo đến Ban Chỉ đạo và các cơ quan có thẩm quyền để tổng hợp ý kiến xây dựng Đề án.

 


VIDEO