Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Họp tiếp thu ý kiến xây dựng Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC

25/03/2022

Ngày 24/3, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm chủ trì họp với đại diện các đơn vị liên quan, nghe báo cáo về Nghị định quy định cơ sở dữ liệu Quốc gia về KNTC. Tham dự cuộc họp đại diện Văn Phòng Chính phủ, Lãnh đạo Vụ Pháp chế, Vụ Kế Hoạch và Tổng hợp, Trung tâm Thông tin, Thanh tra Chính phủ.

Báo cáo tại cuộp họp, ông Trần Văn Long, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ cho biết thực hiện Phiếu lấy ý kiến Thành viên Chính phủ số 10/PLYK/2022 ngày 07/01/2022 của Văn phòng Chính phủ đối với dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, nêu rõ ý kiến của Bộ Tài chính; Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp. Các ý kiến của các bộ, ngành nêu quan điểm nhất trí với nội dung Dự thảo Nghị định. Một số ý kiến khác của Bộ, ngành tập trung góp ý các vấn đề nêu tại Điều 6 (thông tin được cập nhật trong cơ sở dữ liệu), Điều 17 (quản lý, bảo vệ cơ sở dữ liệu); Điều 18 (kết nối, chia sẻ dữ liệu). Có ý kiến nêu vấn đề cân nhắc bổ sung phạm vi, đối tượng áp dụng của Nghị định cũng như ý kiến về mô hình triển khai và chức năng Cơ sở dữ liệu được quy định tại Khoản 2, Điều  3 của Nghị định.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý của đại biểu, chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm yêu cầu, Vụ Pháp chế tiếp thu các ý kiến góp ý, xây dựng Báo cáo tiếp thu, giải trình, trong đó nêu rõ tính đặc thù của Nghị định, đồng thời, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự thảo Nghị định trình Chính phủ.

 


VIDEO