Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Cục II tổng kết công tác năm 2016

21/12/2016

Ngày 21/12/2016, Cục II, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh dự và phát biểu chỉ đạo

Năm 2016, Cục II đã chấp hành nghiêm túc và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Ban Cán sự Đảng; Kế hoạch công tác của cơ quan TTCP và của Cục. Cục đã xử lý 10 cuộc thanh tra ( 3 cuộc năm 2015 chuyển sang và 07 cuộc theo kế hoạch năm 2016, trong đó có 04 cuộc đột xuất theo chủ đạo của Thủ tướng chính phủ). Nhin chung, công tác tổ chức thực hiện, xây dựng kế hoạch thanh tra đã có sự chuyển biến tích cực; nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào nhưng lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; chất lượng các  cuộc thanh tra được nâng cao, đã phát hiện nhiều thiếu sót, vi phạm về kinh tế, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng, kiến nghị chấn chỉnh nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.  

Trong năm, Cục được giao kiểm tra, xem xét, rà soát 16 vụ vịệc khiếu nại, tố cáo; đã hoàn thành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ 13 vụ việc. Công tác quản lý nhà nước trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, chủ động hơn trong công tác nắm tình hình, xử lý các vụ việc phức tạp, các vụ việc được dư luận xã hội, báo chí quan tâm; đã cùng với các địa phương bàn giải pháp tháo gỡ nhiều vụ việc phức tạp theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 và đến nay 56/56 vụ việc đã được Thanh tra Chính phủ các bộ, ngành, địa phương giải quyết. Đối với Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/09/2013 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài với tống số 128 vụ việc của 12 địa phương, đến nay đã giải quyết, ban hành thông báo chấm dứt khiếu nại 77 vụ việc, đang xem xét giải quyết 51 vụ việc còn lại. Đối với những vụ việc khiếu kiện đông người nổi cộm, bức xúc, Cục đã cử cán bộ phối hợp với địa phương và các đơn vị có liên quan tập trung giải quyết. Đặc biệt, sự phối hợp của Cục II với Thanh tra các tỉnh, thành phố địa bàn phụ trách ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn; thành lập các tổ công tác hướng dẫn UBND tỉnh và Thanh tra một số tỉnh, thành phố liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn, trao đổi những kinh nghiệm về nghiệp vụ, tăng cường mối quan hệ phối hợp trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xây dựng ngành thanh tra; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2016 tại một số địa phương.  

Năm 2017, Cục II sẽ tập trung theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, kịp thời tham mưu, báo cáo phục vụ lãnh đạo Thanh tra Chính phủ chỉ đạo, điều hành; phối hợp với các địa phương thực hiện tốt Kế hoạch 2100/KH-TTCP; ban hành các kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra theo chương trình, kế hoạch năm 2016 và tổ chức triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2017 đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt.   

IMG_3833.JPG

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả năm 2016 và thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Sự chủ động trong công việc chưa cao dẫn tới tiến độ các công việc nhìn chung còn chậm; chất lượng các báo cáo xác minh khi giải quyết KNTC cũng như báo cáo kết quả thanh tra còn có hạn chế do năng lực chuyên môn của cán bộ chưa đồng đều..Trên cơ sở chỉ ra những tồn tại, hạn chế, Phó tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị, năm 2017, cán bộ, công chức Cục II có biện pháp khắc phục; giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ; đẩy nhanh tiến độ xử lý các công việc, nhất là vụ việc do cấp trên giao; tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác với các địa phương thuộc địa bàn phụ trách; chú ý việc tổng kết, rút kinh nghiệm qua mỗi cuộc thanh tra, kiểm tra qua đó bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức.        

Trên cơ sở kết quả công tác cũng như những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua báo cáo tổng kết năm 2016, tập thể công chức Cục II đã đóng góp ý kiến cho tập thể và từng cá nhân với tinh thần xây dựng; tiến hành bình bầu các danh hiệu thi đua năm 2016 theo đúng quy định của Thanh tra Chính phủ. Tập thể công chức Cục II quyết tâm phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế để xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2017.   IMG_3813.JPG                                                       

 Đăng Khoa


VIDEO